...

Retur til forsiden

tirsdag den 17. januar 2006 00:08:28

DANSK-FANSK/FANSK-DANSK
ORDBOG OVER DET FANSKE SPROG
af Walter F. Lake & H.S. Ghemte

Denne "Ordbog over det fanske sprog" er ment som en hjælp til dem, der af den ene eller den anden grund får brug for at sætte sig ind i den særlige terminologi, der er opstået i miljøet omkring science fiction, den såkaldte SF-FANDOM.
  Der er tale om et ret snævert miljø, der opstod i slutningen af 20'erne i USA, og helt frem til 60'erne var det et fænomen som overvejende fandtes i den engelsktalende verden. Men i de sidste tyve år er FANDOM dukket op over det meste af kloden og har i nogen grad holdt fast ved de gamle "traditioner", herunder brugen af en lang række vendinger, der enten er afledninger af "mondæne" udtryk eller sproglige nyskabelser.
  Brugen kan være svær at fastslå helt specifikt, ligesom betydningen kan nuancere sig fra land til land og fra årti til årti. De fleste udtryk kan man imidlertid være rimelig sikker på at finde beskrevet i denne lille bog. Skulle man støde på udtryk, som ikke findes her, bør man tage tre forbehold: 1) er det en trykfejl (eller blot manglende CORFLU?), 2) er det FANEDS egen idiosynkratisme, 3) er det en meget speciel afledning? I de to første tilfælde, må man tage sin fantasi til hjælp, i det sidste kan man forsøge at slå op under beslægtede former eller de enkelte elementer.
  I Danmark har man, som i de fleste andre lande, holdt fast ved de oprindelige "anglo-amerikanske" former, selvom de af og til optræder i let modificeret form. Således ser man af og til FANZINE blive til FANSIN eller FANSINE o.s.v., ligesom der indenfor rammerne af den danske fandom er opstået et antal nationale FANNISKE udtryk. Disse er medtaget på lige fod med alle andre i oversigten og det samme gælder enkelte norske og svenske udtryk, som har eller er ved at vinde indpas også her i landet. Der sker hele tiden noget nyt indenfor rammerne af FANDOM og før eller siden bliver det derfor nok nødvendigt med en revideret udgave af denne bog. Har man spørgsmål og kommentarer, kan man skrive til mig.
  Til slut skal jeg nævne mine primære kilder:
  The Neo-fan's Guide, redigeret af Bob Tucker, revideret af Linda Bushyager og Linda Lounsberry, 3. udgave, august 1973, i anledning af den 31. WORLDCON. Jeg har her hentet størstedelen af de traditionelle fanudtryk, men har udeladt en lang række, hvis brug enten er meget begrænset eller hvis betydning er meget speciel.
  Gafiacs praktiska och oundvarbara fanniske ordlista för neos och andra djur, redigeret af John-Henri Holmberg. Indgår som supplement til fanzinet GAFIAC nr. 48, Stockholm, august 1987. Herfra stammer en del af de specifikt skandina-viske fanudtryk.
  En guide til science fiction fandom, redigeret af Niels Dalgaard, Tohubohu Press 1978. Herfra kommer enkelte danske udtryk, medens andre er udeladt, da de efter min bedste overbevisning aldrig har været benyttet (af andre end Niels selv).
 

EFTERSKRIFT TIL 3. UDGAVE:
Denne "ordbog" blev oprindelig publiceret i et lille hæfte i meget lille oplag og primært distribueret til mine nærmeste venner i miljøet, og senere - i en noget udvidet form - i SFK's 1991/92-årbog. Jeg har siden da modtaget en mængde opfordringer til dels et genoptryk, dels en udvidelse. Udover en række rettelser og endnu flere tilføjelser finder man her de fleste skandinaviske fanzines af betydning medtaget, samt de vigtigste udenlandske fanzines og semi-professionelle magasiner. Desuden er medtaget visse sf-specifikke udtryk - som FTL for faster than light m.v. - en del illustrationer af omslag til nogle af de mest karakteristiske danske og nordiske fanzines, samt et særligt afsnit med data om de mest navnkundige danske fans. Det skal beklages, at det ikke i alle tilfælde har været muligt at fremskaffe fulde biografiske data, men de fleste af disse mennesker er for længe siden forsvundet i den mondæne verdens fristelser...

Siden disse linier blev skrevet for snart fem år siden er der sket en del. Den danske SF-fandom er, om ikke døende, så i temmelig dårlig form, og de fleste aktiviteter er i dag koncentreret omkring foreningen i København - SFC - og en håndfuld enkeltpersoner spredt ud over landet. Mange af de aktiviteter og mennesker, der traditionelt hørte hjemme indenfor rammerne af SF-miljøet, er enten forsvundet eller har fundet andre græsgange. Nogle vil finde denne udvikling begrædelig, andre vil se den som en naturlig konsekvens af udviklingen.

På den baggrund antager denne pamflet efterhånden mere karakter af gravskrift end egentlig tilsigtet. Men det forkommer på den anden side temmelig usandsynligt, at en revival skulle være lige om hjørnet...

Odense, marts 1994, Walter F. Lake


AAA/aaa:
-AC
- af "active" eller "activity", bruges i alle mulige sammensætninger omkring FANAC. Den danske form er "-AK", men den har ikke vundet den store udbredelse.
ACTIFAN - aktiv FAN involveret i forskellige former for FANAC.
ADZINE - et FANZINE som primært indeholder annoncer. En sammentrækning af "advertisement & fanzine".
AKTIONÆRDIVISIONEN - støtteforening oprettet i 1977 for at hjælpe SFC ud af den økonomiske klemme efter FABULA 77. Gik langsomt i opløsning efter at have opfyldt sit formål.
ALFRED - af "ALternativ Fanzine REDaktør". Dansk form af FANED og variant af FANRED skabt af Bjarne Lund-Jensen.
ALGERNON - norsk fanzine udg. af "Aniara", Studentenes SF Klub, Oslo Universitet. Opkaldt efter den engelske digter Algernon Swinburne. 27 nr. 1972-83. Udgivelsen forventes genoptaget.
ALIEN - af engelsk "fremmed". Bruges i SF om allehånde væsener fra fremmede kloder. Blev for alvor kendt i offentligheden efter filmen af samme navn.
ALIEN CRITIC, THE - legendarisk amerikansk FZ udgivet af Richard E. Geis for hvilket han vandt en hel stribe HUGO'er. Fra nr. 12 (1975) som SCIENCE FICTION REVIEW.
AMAZING SPACE - dansk FZ udgivet af Klaus Johansen, Palle Juul Holm m.fl. Som regel i APA-sammenhæng. 3 nr. 1988-89. Fra 1989 navnebytte med HSG.
ANDEN FANDOM - udtrykket bruges om aktiviteter, der ligger uden for sf og nærmeste omegn. Eks. på ANDEN FANDOM er ROLLESPIL, TEGNESERIER, FILM m.m. Se også FRINGE FAN.
ANDROID - et "kunstigt" menneske "skabt" på biologisk basis. Modsat ROBOT og CYBORG.
ANNISH - "anniversary issue". Bruges i dag mest om FZ der kun kommer en gang om året (eller sjældnere). Af og til benyttes det også om jubilæums-udgaver - i anledning af nr. 10, 25, 50 etc, og sjældnere for at fejre redaktørens runde fødselsdage.
APA - forkortelse af "Amateur Press Association". En sammen-slutning af FANS, der udgiver hver sit FANZINE i et oplag som svarer til antallet af medlemmer i APA'en, og som udelukkende distribueres inden for denne kreds. En APA administreres af en "OE" eller "Official Editor", der sørger for udsendelse. Fænomenet er lidet kendt i DK, men kendes i Sverige og Norge.
APAN - FAN som er medlem af en APA.
ARCANA - dansk FZ, udgivet af foreningen TARTAROS og redigeret af Mads Dam-Larsen. 2 nr. i 87, SERCON/ HORROR. Nedlagt.
ARKIVZINE - et FANZINE som primært indeholder materiale af bibliografisk eller biografisk art, eller som optrykker småartikler, anmeldelser o.l.

BBB/bbb:
BABYFAN
- bruges om nyfødte hvis forældre er FANS eller om FANS, der opfører sig barnligt.
BACKISH - af "back issue", om de tidligere udkomne numre af et FZ.
BACOVER - af "backcover", bagsiden af en tryksag.
BALTHAZAR - dansk FZ, udgivet af Bjarne Lund-Jensen, 11 numre 1977-81, fortsatte som FANSINET, FANNISK.
BEANIE - den lille kalotagtige hat som foroven er forsynet med en lille propel. For mange er det indbegrebet af FANNISKHED at bære en sådan (især forsynet med en lille batterimotor der får propellen til at snurre rundt...). For andre er det latterligt. Vittighedstegnerne bruger den ofte til at fremstille prototypen på det latterligste af alt: en SF FAN...
BEM - af "bug eyed monster", det "insekthovedede uhyre" som kendes fra utallige gamle sf-film. Dengang tog man dem alvorligt, det gør man ikke længere.
BLOCH-AUKTION - et begreb skabt af den amerikanske FAN og forfatter Robert Bloch. Arrangørerne af en CON - f.eks. -bortauktionerer en times samvær med en kendt person til den højstbydende. Det skal understreges, at der udelukkende er tale om almindeligt socialt samvær!
BLOG - betegnelsen for en mystisk FANNISK drik opfundet i Liverpool. I dag dækker udtrykket enhver blanding af forhåndenværende materialer som indtages oralt.
BLURP - uoversætteligt engelsk udtryk. Bruges som regel om den reklametekst, der findes på omslaget (oftest bagsiden af et FANZINE). Bruges nedsættende om noget, der ikke virker helt gennemtænkt. I enkelte danske FANZINES bruges udtrykket synonymt med LEDER. Staves også "blurb".
BLURP - dansk APA-zine udg. af Klaus Johansen, 1988-89 , FANNISK.
BNF - af "big name fan", en hædersbetegnelse, man ikke uden videre kan udstyre sig selv med. Når en tilpas stor del af FANDOM begynder at benævne en BNF, er den hjemme. Kan man ikke blive PRO, kan man stræbe efter BNF-status.
BO - af "burned out", "udbrændt". Indtræder ofte i forbindelse med overdreven FANAC og kan føre til GAFIA eller FAFIA.
BRECK-ZINE - udtrykket stammer fra Johnny Brecks karakteriske måde at lave FZS på. Nedsættende om et FZ, der forekommer rodet og uigennemtænkt. Positivt fra folk, der foretrækker den slags FZS.
BRUDTE GRÆNSER - dansk FZ, udgivet af Jens-Chr. Kjær, 8 nr., 1977-79, SERCON.
B&U - af "børne og ungdoms", bruges om bøger m.m., som er beregnet for de yngre læsere. Se JUVENILE.
BYTTEABONNEMENT - eller BYTTEABO. Når man abonnerer på et andet FANZINE ved at sende sit eget i bytte. Normalt er FANEDS altid rede til at bytte med andre FANZINES, men der kan være undtagelser.

CCC/ccc:
CARBONZINE
- et FANZINE som fremstilles på en skrivemaskine ved hjælp af gennemslagspapir. Oplaget er selvsagt yderst begrænset og metoden praktiseres stort set ikke i dag.
CoA - af "change of adress", ny adresse. De fleste FANZINES har en fast rubrik med denne overskrift, hvor man kan følge med i andre FANS flytterod.
COFUZINE - af "confused fanzine", et forvirret og usammenhængende FANZINE, rodet såvel indholdsmæssigt som layoutmæssigt. Ofte fremstillet i en større eller mindre brandert.
COLLECTING FAN - ikke, som man måske skulle tro, en FAN, der samler på andre FANS, men derimod en FAN, der mere er SAMLER end FAN. De udgør en lidt ugleset gruppe, men det er takket være dem, at de fleste bibliografier og index'er i årenes løb er blevet til.
COMBOZINE - af "combined fanzine", når to eller flere FANEDS går sammen om at lave et ZINE i fællesskab. FYNZINE 84 er et dansk sådant.
COMICS - det amerikanske ord for tegnede serier. Bruges i mange sammenhænge: SF-COMICS etc.
COMICS FANDOM - "tegneserie fandom". Der er stadig en sådan i Danmark, men den er ikke så stor og aktiv som førhen.
CON - af "convention", kongres. Udtrykket dækker stort set alle lejligheder hvor sf-FANS er samlet omkring mere eller mindre planlagte aktiviteter. Små lokale CONS samler måske tyve deltagere, den årlige verdenskongres, WORLDCON, sjældent mindre end 5000. CON'er kan være åbne for alle eller de kan være beregnet for den egentlige FANDOM.
CONREP - af "convention report". En rapport fra en FANS deltagelse i en sf CON, som regel skrevet til et FANZINE. En dansk form er CONRAP, en anden KONGRAP.
CON SOCIETY - bruges om den kreds af mennesker, klub eller anden institution, som går sammen om at arrangere og afholde en CON, hvorfor de som regel har en kort levetid. I dag er det som regel altid veletablerede foreninger, der påtager sig den slags arangementer. På dansk bruges betegnelsen KONGRES KOMITE.
CONVENTION FAN - CONFAN, en FAN, der kun viser sig til CONs og lignende store arrangementer.
CORFLU - af "correcting fluid", korrekturlak. Stammer fra dengang, hvor de fleste fanzines blev fremstillet v.h.a. sværtestencils. På dansk også kendt som "fjumrelak".
CRIFANAC - af "critical fanactivity", om FANAC på et mere litteraturvidenskabeligt plan. Dengang SF endnu ikke var lukket ind i varmen på universiteterne var CRIFANAC ofte en ret kontroversiel aktivitet. Det er mindre udtalt i dag, hvor der hvert år skrives bunker af opgaver om sf og beslægtede emner og hvor aviserne og de litterære tidsskrifter er fulde af dybsindige analyser.
CRITIFAN - dansk engelsksproget FZ, udgivet af Niels Dalgaard og Ellen Pedersen, 2 nr. 1978-80, SERCON.
CRUD - beslægtet med "crap", der blandt meget andet også kan betyde "lort". Et CRUDZINE kan man således bruge til at tørre røv i.

DDD/ddd:
DANCON
- af "Danish convention". Betegnelsen for den årlige danske sf CON. Det siger lidt om FANS hang til anglicismer, at udtrykket er skabt herhjemme. Bemærk at det også kan betyde det danske element i en FN-styrke.
DANFAN - af "Danish fan". Endnu en lokalt skabt anglosisme. Også navnet på et nu nedlagt FANZINE. Formen kunne også stamme fra "dansk fan", men det minder for meget om "danskvand", til at det lyder særlig sandsynligt.
DEADLINE - mondænt udtryk som angiver sidste frist for aflevering af materiale til en publikation. I DK ser man af og til udtrykket "dødslinie" anvendt.
DEN LANGE RØRENDE - udtryk skabt af Frits Remar i 1979 om den særlige kategori af LEDERE, der primært handler om hvor ufattelig svært det har været for FANED overhovedet at få sit ZINE udgivet.
DIANETICS - en småreligiøs pseudovidenskab som af visse mennesker forbindes med SF. Opfinderen af D, Ron Hubbard, begyndte som SF-forfatter og en del FANS har beklageligvis fundet D tiltrækkende.
DICKHEAD - en FAN af den amerikanske forfatter Philip K. Dick, der efter sin død har opnået nærmest kultagtig status. Mange DICKHEADS er rene FUGGHEADS...
DIRTY PRO - "en skide professionel". Se PRO. Rønnebærene er sure...
DNP - af "do not print"/"må ikke trykkes". Bruges i samme betydning som DNQ, men kan også betyde, at den novelle eller artikel, man har fremsendt under ingen omstændigheder må trykkes, før man har haft lejlighed til at rette den igennem.
DNQ - af "do not quote"/"må ikke citeres". Bruges når man vil markere, at et brev eller en del af et brev ikke må offentliggøres. Det hører til god tone at respektere dette!

EEE/eee:
EFTERÅRSFESTIVAL
- SFC afholdt tre CON'er under dette navn i 1977, 1978 og 1979, det skulle have været starten på et årligt afslappet arrangement for inderkredsen af FANDOM.
EGOBOO - af "ego boosting". Nogle går ind i FANDOM fordi de ikke kan få udløb for deres ego andre steder. Andre får det som en positiv sidegevinst.
ESP - af "Extra Sensory Perception"/egl. "sansninger som ligger ud over det normale sanseapparats kapacitet. Et centralt tema i SF. (Men ikke ret mange FANS tror på den slags).
ET - af "extra terrestrial"/"ikke af denne jord". Oprindelig et dybt seriøst videnskabeligt fagudtryk. Efter filmen af samme navn, "E.T.", bruges det ofte til at karakterisere en bestemt form for sf.
EX-FAN - en tidligere FAN. Nogle går og smækker med døren. Andre forsvinder bare lige så stille. Atter andre kan bruge år på at forberede og effektuere deres status som EX-FAN. Ikke så få vender siden hen tilbage igen som ACTIFANS...

FFF/fff:
FAAN
- form af FAN. De ekstra "A" (der kan sågar være to ekstra "A"'er), angiver, at der er tale om en ægte fan, for hvem FANDOM og FANAC er vigtigere end sf. Bruges i en del sammensætninger: FAAN FICTION, FAANZINE m.fl. Fænomenet er ikke udbredt i DK.
FABULA - der har været afholdt to CONS i Danmark under FABULA-navnet. Den første i 1977, som stadig er en af de største i Norden, den anden i 1980, blev knapt så stor. En tredie planlægges til afholdelse i 1996.
FAFIA - af engelsk "Forced Away From It All". Når man tvinges væk fra FANAC på grund af ydre omstændigheder såsom ægteskab, børn, arbejde, uddannelse o.h.v.j. Se også GAFIA.
FAKEFAN - af engelsk "fake"/"falsk", "uægte" m.v. Bruges om FANS, der mænger sig med FANDOM uden at udføre FANAC eller kende noget til sf. Bruges af og til i betydningen "kværulant". Må ikke forveksles med FRINGEFAN.
FAN - en som er "fan" af noget. Findes i mange forskellige sammenhænge: COLLECTINGFAN, CONVENTIONFAN, ACTIFAN, PASSIFAN, NEOFAN, FRINGEFAN, SERCONFAN, TRUFAN. Udtrykket bruges i dag generelt i mange sammenhænge: rock-fans, tegneserie-fans. Det er måske værd at bide mærke i, at udtrykket er afledt af "fanatiker"...
FANAC - af "fan activity". Betegnelsen for enhver form for aktivitet indenfor FANDOM. Staves også "fanak".
FANAC - svensk FZ udg. som medlemsblad for foren. SFSF. 118 nr. 19??-1984.
FANARKISTER - af "fanniske anarkister". Et noget uigennemskueligt begreb, som rummer både politisk orienterede anarkister, samt folk der i FANDOM, med dens udtalte individualisme, ser et anarkistisk ideal realiseret.
FANDOM - samlebetegnelse for totalsummen af sf-FANAC. Man taler om FANDOM på mange niveauer: skandinavisk FANDOM, den danske FANDOM, den fynske FANDOM o.s.v.
FANDOM - svensk FZ udg. af Anders Bellis, John-Henri Holmberg m.fl. Kunne være blevet det førende fanniske nyhedszine i Sverige, men der udkom kun et enkelt nummer...
FANED - af "fanzine editor". Den som redigerer og/eller udgiver et FANZINE. En dansk form er FANRED og ALFRED.
FANFLAB - undergruppe indenfor en FANDOM.
FAN FICTION - fiktion skrevet af FANS. Modsat FAAN FICTION (se FAAN), der handler om FANDOM og FANS. Man skriver FAN FICTION indtil nogen er villige til at betale en for udgydelserne, så skifter man til PRODOM. Man skal være opmærksom på, at udtrykket i dag ofte bruges i samme betydning som FAAN FICTION.
FAN FORLAG - et forlag, som regel meget lille, der drives af en eller flere FANS, som regel i håbet om, at det en dag skal blive til et rigtigt forlag.
FANGATHERING - af "gathering"/forsamling. Bruges om forskellige former for FANNISKE sammenkomster.
FANHISTORIE - af "fan history". FANS elsker at skrive deres egen og tidligere FANDOMMES historie. Det kan være alt fra meget personlige autobiografier til dybt seriøs historieskrivning.
FAN MAGAZINE - dansk FZ, udgivet af Johnny Breck, 8 nr. 1979-82, FANNISK.
FANMARK - fannisk form af Danmark. Kan også være synonymt med den del af Danmark som udgør den danske FANDOM.
FANNE - hunkønsform af FAN. En anden form er FEMMEFAN.
FANNISK - alt hvad der vedrører FANDOM etc. Staves også FANISK.
FANNISK ZINE - et fanzine som primært handler om FANDOM og mindre om sf. De kan som regel kun erhverves gennem BYTTE eller TRADE.
FANRED - dansk form af FANED. Alternativt bruges ALFRED.
FANSIN - dansk form af FANZINE.
FANSINET - dansk FZ, udgivet af Bjarne Lund-Jensen, 9 nr. 1981-83, i 1993 genoplivet som APA-ZINE, SERCON.
FANSLANG - af "fannisk slang". Betegnelsen for den særlige FANNISKE terminologi. Se nærmere i forordet.
FANTASY - opfattes som regel modsat i forhold til SF, d.v.s. uden et "videnskabeligt" element, men der er skrevet tykke bøger om det emne, og ingen er endnu enige om en definition.
FANTOLOGI - af "fan anthology". En antologi sammensat af en enkelt FANS tekster, et enkelt års bedste tekster m.m.
FANYTT - svensk FZ udg. af Ahrvid Engholm. Førende nyheds-zine i Sverige. 148 nr. 1979- , derefter nyt navn som SCIENCE FICTION JOURNALEN.
FANZINE - af "fan magazine". Et blad som produceres af FANS og som primært læses af andre FANS. Et FANZINE kan være alt fra to sider skrevet på skrivemaskine med karbonpapir i fem eksemplarer, til professionelle produktioner med oplag på adskillige tusinde eksemplarer. Der findes en mængde forskellige former: GENZINES, SERCON ZINES, PERSONAZINES, FANNISKE ZINES, AD-ZINES, ARKIV ZINES, KASETTEZINES m.fl. En dansk form er FANSIN.
FANZINE BLOKADE - af og til opstår der heftige uoverensstemmelser indenfor FANDOM. Konsekvensen kan være at visse FANS eller FANEDS bliver udsat for en FANZINE BLOKADE af andre FANS. D.v.s. at man opfordrer til ikke at sende dem breve og lignende. En måde at isolere uønskede elementer i FANDOM.
FANZINE FAN - en FAN som primært interesserer sig for at lave og/ eller samle/læse FANZINES.
FEJDE - se FEUD.
FEMMEFAN - hunkønsform af FAN. Se også FANNE.
FEN - flertalsform af FAN. Udtrykket bruges ikke meget i dag, hvor det er afløst af FANS.
FEUD - når der inden for FANDOM opstår uoverensstemmelser, taler man som regel om "feuds" eller "fejder". De kan være af kortere eller længere varighed. I enkelte tilfælde har de udviklet sig til livslange fjendskaber.
FIAWOL - af "Fandom Is A Way Of Life"/Fandom er en livsstil. Om de FANS for hvem FANAC og FANDOM er det primære indhold i tilværelsen. Specielt i USA og England finder man miljøer, hvor man lever konsekvent efter denne devise. Modsat FIJAGH.
FICTIONZINES - fanzines hvis indhold primært består af fiktion-stekster. En dansk form er NOVELLEZINE.
FIJAGH - af "Fandom Is Just A Goddam Hobby". Om de FANS for hvem FANAC og FANDOM ikke er så centralt som FIAWOL stilen er udtryk for.
FILKSONG - forvanskning af "folk song". Parodi på klassiske folkesange og viser eller nyskrevne tekster med FANNISK indhold. Ikke ret udbredt i Danmark, hvorimod det i England og USA er en fornemt udviklet kunstart.
FILLER - af "filler"/noget som "udfylder". Bruges om mindre tekststumper og tegninger, der benyttes til at udfylde ledige pladser i et FANZINE. Om tegninger bruges udtrykket FILLO og i Danmark FYLLUSTRATION.
FMZ - en mulig forkortelse af "FanMagaZine". Se FZ.
FORUM FABULATORUM - dansk FZ, udgivet af Morten R. Sørensen, 16(+1) nr. 1982 - , NOVELLEZINE.
FOUT - FANNISK nonsensord i stil med "Nej, hvor vi gungrer, sagde musen til elefanten!". Bruges som regel i en lidt nedladende betydning.
FREEZINE - et "free"/"gratis" fanzine. Hænger som regel sammen med, at FANED har for mange penge, eller ikke kan få folk til at betale penge for sit produkt. Ikke udbredt i Danmark.
FRINGE - af "the fringe"/"udkanten". De områder som ligger på kanten til eller uden for sf, men som alligevel dyrkes af en del FANS, såsom HORROR, TEGNESERIER o.l. Folk som primært dyrker disse ting, kaldes FRINGEFANS og dem lader der til at blive stadig flere af.
FTL - af "Faster Than Light". Denne fremdriftsmåde gør det muligt at rejse mellem stjernerne med overlyshastighed, i hvert fald i SF.
FUGGHEAD - afledning af "fuck". En FANNISK tåbe eller blot en meget utålelig FAN. Ofte fejlstavet som Fughead.
FYLLUSTRATION - se FILLER.
FYNCON - betegnelse for de DANCONs, der har været afholdt på Fyn i årene 1978, 1981 og 1988. Kun den sidste var dog officielt nummeret.
FYNDOM - et særligt udtryk for den fynske FANDOM.
FYNZINE - dansk FZ, FYNZINE-84 af Klaus Johansen og Bjarne Lund-Jensen i 1984, FYNZINE-87 af Klaus Johansen i 1987, SERCON.
FZ - gængs forkortelse af FANZINE, FZS i flertal.

GGG/ggg:
GAFIA
- udtryk skabt af den amerikanske fan Richard Wilson af "Get Away From It All". Den oprindelige betydning var, at man via FANDOM kom væk fra den trælse hverdag, men betydningen i dag er den omvendte: nemlig at komme væk fra FANDOM.
GAFIAC - svensk FZ udg. af John-Henri Holmberg. 50 nr. 19?? - . Navnet er en sammentrækning af "GAFIA" og "FANAC", to modsætninger. Var i mange år det førende fanniske FZ i Sverige. Sluttede af med et spektakulært 160 siders nr. 50.
GENZINE - af "general circulation fanzine". Et FANZINE som i princippet udsendtes til enhver, der betalte eller på anden måde opfyldte betingelserne. Siden hen om et FZ med et indhold af blandet karakter i modsætning til andre typer, såsom SERCON og FANNISKE ZINES.
GHEMTES MAGASIN - se HSG.
GoH - af "Guest of Honour". Betegnelsen for æresgæsterne ved en CON. Som regel drejer det sig om kendte PROS.
GOSHWOWOBOYOBOY - I 1939 bragte det amerikanske magasin "Time" en rapport fra en CON, og hævedede, at det var med dette tilråb, at FANS hilste nye historier. "Time" karakteriserede også CON-deltagerne som "pulplitteraturens jitterbuggere". I dag bruges udtrykket om FANS der først lige for nylig har opdaget sf og/eller FANDOM, og som derfor er tilbøjelige til at være overentusiastiske. Se også LMJ og NEO.

HHH/hhh:
H
- af en eller anden grund, har FANS valgt at "fannificere" almindelige ord ved at placere et "H" i dem. Således siger en rigtig FAN ikke "øl", men "ØHL", ligesom man kan fannificere sit navn fra Erik til Ehrik.
HEKTO - den gamle hektografiske reproduktionsmetode som ingen længere bruger. Anvendes humoristisk hvor en tryksags tekniske kvalitet ikke er helt vellykket.
HITCHER - en FAN af den engelske forfatter Douglas Adams' "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" m.fl.
HOAX - engelsk ord for "bluff"/"snyd" etc. Der er en tradition for at lave HOAXES inden for FANDOM. De mest legendariske af slagsen indebar, at en gruppe FANS opfandt en person, lod ham skrive LOCS og udgive FANZINES, med det resultat, at folk til sidst troede på, at han rent faktisk eksisterede. Kun fantasien og straffeloven sætter grænser!
HORROR - en særlig genre indenfor den fantastiske litteratur som er populær blandt nogle FANS og hades af andre.
HSG/HVAD SKOVSØEN GEMTE - dansk FZ, udgivet af Klaus Johansen, 61 nr. 1976-1993, SERCON/FANNISK. Fra nr. 54 navneskift til AMAZING SPACE.
HUCKSTER - af engelsk "huckster"/"kræmmer". Om folk der handler med SF-bøger m.m. Et andet udtryk er DEALER. En sådan forretning kan være meget lille eller meget stor.
HUCKSTER'S ROOM - det rum hvor man på en CON kan finde de handlendes boder og stande.
HYPERFANAC - ekstrem FANAC. Kan forekomme hos de fleste FANS, men resulterer næsten altid i BO eller FAFIA med et nervesammenbrud i kufferten.

III/iii:
ILLO
- af "illustration". Om illustrationer i et FANZINE. Se også FILLER og FYLLUSTRATION.
INTERCOM - dansk FZ, udgivet af Carsten Andresen og Lis Therkildsen, 11 nr. 1979-81, MEDIAZINE. Et engelsksproget nummer udkom i 1982 (i et for danske FZS astronomisk oplag: 500 eksemplarer).
ISH - af "issue"/"nummer", "udgave". Om et nummer af et FANZINE.

JJJ/jjj:
JUVENILE
- engelsk udtryk for bøger beregnet for unge læsere. Dansk form se: B&U.

KKK/kkk:
KASSETTEZINE
- et FZ som er indspillet på bånd. Meget udbredt i Sverige, ukendt i Danmark.
KIPPLE - udtrykket stammer fra Philip K. Dick's roman Do Androids Dream of Electric Sheep? hvor det bruges metaforisk om alle de mængder af værdiløse "ting", der fylder verden. Sf-fans bruger ofte udtrykket i en lignende sammenhæng, f.eks. om et FANZINE der er fyldt med ligegyldigt stof. Også navnet på et svensk ZINE.
KOINOS KOSMOS - dansk engelsksproget FZ, udgivet af Klaus Johansen, 4 nr. 1981-84, SERCON.

LLL/lll:
LEDER
- de fleste FANEDS holder meget af at skrive en eller anden form for indledning til deres FZ. Se også DEN LANGE RØRENDE.
LETTERCOL - af "letter column". Læserbrevsspalten i et FZ. LETTERHACK - de fleste FZS sender frieksemplarer til gengæld for LOCS. Folk, der benytter sig uhæmmet af denne mulighed, kalder man LETTERHACKS.
LETTER SUBSTITUTE - en "brev erstatning". FZ som udgives til FANEDS nærmeste bekendtskabskreds i stedet for at skrive breve til dem hver især.
LETTERZINE - FZ som hovedsageligt består af breve fra læserne.
LIMBO - første egentlige danske FZ, udgivet af Jannick Storm, 5 nr. 1970-76. Sidste nummer indgik i tidsskriftet "Victor B. Andersens Maskinfabrik" nr. ?. 197?.
LINO - en bemærkning eller et citat som er anbragt mellem to parallelle linier: Vi venter på Schiøler & Swiatek! Et levn fra dengang layoutmulighederne var mere begrænsede end de er i dag.
LMJ - af "loud mouth jackass", et højttalende æsel. Dem er der mange af i FANDOM. Specielt vil mange NEOFANS optræde som sådanne.
LNF - af "little name fan" - en FAN som endnu ikke er blevet BNF.
LoC - af "Letter of Comment", læserbrev. De fleste FZS har en LETTERCOL for LoCs.
LOCUS - verdens førende sf-fagblad, red. Charles N. Brown. Uundværligt for alle der beskæftiger sig seriøst/professionelt med SF. Se også SCIENCE FICTION CHRONICLE.
LOGO - titellayoutet på et FZ.

MMM/mmm:
MAILING
- at sende noget ud. Bruges egentlig om udsendelse af en APA. Bruges af og til om udsendelse af et almindeligt FZ i større mængder på en gang.
MBSF - forkortelse for det danske sf-magasin Månedens Bedste Science Fiction, der udkom med 16 numre i perioden 1976-78 og som redigeredes af Frits Remar. Udstyret var skrabet (Remar stod for stort set al redigering og oversættelse og hans dengang 14-15 årige søn illustrerede), men det er immervæk det nærmeste vi herhjemme kommer et egentligt genre-magasin. SFM/Science Fiction Magasinet forsøgte sig nogle år senere i samme udstyr men med færre sider.
MIMIO - af "mimiograph", det engelske ord for duplikator. Bruges ikke meget i Danmark, hvor man ikke i mange år har set et duplikeret FZ.
MEDIAFAN - om de FANS der primært interesserer sig for sf i relation til STAR TREK, STAR WARS og andre sf-film. De sidste tyve år er der blevet flere og flere af dem, men de plejer ikke at holde så længe. Rigtige FANS hader dem af et godt hjerte.
MINIZINE - dansk FZ, udgivet af Henry Madsen og Klaus Johansen (nr. 1-2), derefter Henry Madsen, 12 nr. 1975-82, SERCON.
MONDÆN - af "mundane" som oprindeligt betyder alt hvad der har med hverdagen at gøre. I FANDOM bruges udtrykket om det, der ligger uden for FANMARK. I Sverige bruges formen MONDÄN i en let nedladende betydning.
MYTHOMANIA - dansk FZ, 1-4, Stig W. Jørgensen. Nr. 4 var engelsksproget.

NNN/nnn:
NEOFAN
- en nytilkommen FAN. Karakteriseres ofte ved overivrighed og LMJ-tendenser.
NEWSZINE - FZ som primært indeholder nyhedsstof. Der kan være to typer: enten med hovedvægten på FANNISK nyhedsstof, eller sf-nyt i almindelighed.
NOVELLEZINE - et FANZINE som primært indeholder skønlitterære tekster. NOVUM - dansk FZ, medlemsblad for SFC, 13 nr. 1985- , 1-12 red. af Stig W. Jørgensen, 13- af Paul Dan Samsig.
NYE VERDENER - dansk FZ, udgivet af SFC, 10 nr. 1981-83 og 8 nr. (11-18) i 1991-94. Det nærmeste vi i Danmark kommer et såkaldt SEMIPRO MAGAZINE, d.v.s. et blad hvor man betaler for rettighederne men i øvrigt bibeholder et skrabet udstyr.
NYHEDSZINE se: NEWSZINE.

OOO/ooo:
OE
- af engelsk "official editor". Den administrativt ansvarlige for en APA, udsendelse medlemslister m.v. Som regel går jobbet på skift, men nogle OE's sidder i årevis.
OEP - Ole E. Pettersons initialer - oep var i mange år en af de flittigste illustratorer i de danske FANZINES.
OFFSET - betegnelse for trykkemetode. Før fotokopimaskiner dukkede op, var det den mest attråede reproduktionsmetode, men også den mest kostbare. Kun meget velhavende FANS eller klubber kunne være med.
ONESHOT - et FZ som kun kommer med det ene nummer. Må ikke forveksles med FZS som går ned efter et enkelt nummer.

PPP/ppp:
PASSIFAN
- passiv eller helt inaktiv FAN.
PERSONAZINE - FZ som omhandler FANED og hans eller hendes mere private gøremål. Også i formen PERSONALZINE.
POLL - af det engelske ord for "afstemning". Udtrykket bruges om de utallige afstemninger, der finder sted inden for FANDOM. Udbredt i Sverige. I Danmark finder der en årlig afstemning sted i forbindelse med uddeling af SFC-PRISEN.
PRO - af "professional". Folk som tjener penge ved at beskæftige sig med sf. De kommer ofte, men behøver ikke gøre det, fra en baggrund i FANDOM. For mange FANS er det en hed drøm at blive PRO, men det er få, det lykkes for. En dansk form er PROF eller PROFF.
PRODOM - den professionelle sf-verden. PROFAN - en professionel som samtidig er FAN og dermed betegner et positivt modstykke til en DIRTY PRO.
PROXIMA - dansk FZ, udgives af SFC, 55(+1) nr. 1974- , SERCON-ZINE. Mest udbredte danske FZ, omend det er blevet noget ureglmæssigt de senere år, red. Niels Dalgaard.
PROZINE - et professionelt magazine. Udtrykket bruges om dels rigtige professionelle magasiner, dels om meget ambitiøse og kvalitetsbetonede FANZINES, hvor FANED rent faktisk tjener penge på at udsende det. Et sjældent fænomen uden for USA.
PSEUDONYMER - brugen er meget udbredt i sf og i FANDOM. Der kan være tale om kommercielle pseudonymer (der er grænser for hvor mange noveller en enkelt forfatter kan få i et enkelt magasin), økonomiske pseudonymer (hvis man er sikker på at tabe en sag om bagtalelse), kreative pseudonymer, som er den mest udbredte form i FANDOM (og som benyttes af folk, der ikke rigtig tør lægge deres eget navn til ydgydelserne...).
PULP - betegnelse for den særlige papirkvalitet, der benyttedes til triviallitterære produkter i 20'ernes USA. Deraf opstod begrebet "pulp-litteratur". Danske eksempler på slagsen kan være "Kurt Danner", "Styrmand Rasmussen", m.fl. Vi har aldrig haft sf-pulps herhjemme.
PULSAR - dansk FZ, udgivet af Niels Dalgaard og Ellen Pedersen (nr. 4-8), 8 nr. 1977-80, SERCONZINE.

RRR/rrr:
RELAX
- dansk FZ, udgivet af Klaus Johansen, 24 nr. 1978- , SERCON/ FANNISK.
RIDER - engelsk for "rytter". Et supplement til et FANZINE, som regel bestående af et enkelt A4-ark. Kan også fungere som forreklame for et endnu ikke udkommet FANZINE.
RSN - af "real soon now"/"rigtig snart nu". Ironisk kommentar til FANEDS evindelige forklaringer om, at nu kommer deres næste nummer snart!
ROSCOE - en af de FANDOMS Ghuder. Optræder som regel i form af en lille bæver. Legenden fortæller, at ved den 200. WORLDCON vil ROSCOE stige ned fra Himlen og tage alle Sande Fans med sig til sin Raket. Hvert år den 4. juli kan man, hvis man er heldig, se ROSCOE fare hen over himlen i sin raket.
RÅKRAFT - den stærkeste af alle universets energier: den FANNISKE RÅKRAFT. Udtrykket er udbredt i Sverige.

SSS/sss:
SCI-FI
- forkortelse af Science Fiction. I modsætning til forkortelsen SF, bruges denne form mest af MEDIAFANS og FANS i almindelighed bryder sig meget lidt om den. Man hører det som regel udtalt skaij-faij eller sai-fai.
SCIENCE FICTION CHRONICLE - førende fagblad i stil med (og i hælene på) LOCUS, men måske med en smule mere FANNISK stof.
SCIENCE FICTION MAGASINET - se: SFM.
SCIENCE FICTION REVIEW - i forlængelse af Richard E. Geis' legendariske THE ALIEN CRITIC. Et SEMIPRO FANZINE/kritisk magasin.
SEFF - Skandinaviska-europeiska fanfonden/Scandinavian-European Fan Fund. En kombineret årlig indsamling og afstemning stiftet i 1983 af Ahrvid Engholm, Erik Andersson og Dave Langford. Formålet er på skift at sende en skandinavisk fan til en europæisk kongres og omvendt en europæisk fan til en skandinavisk kongres. Foreningen er i praksis et rent svensk foretagende, selv om en af kandidaterne i 1987 var en nordmand. SEFF er i dag nærmest jævnet med jorden grundet den store SVENSKE FANFEJDE.
SEMIPRO - halvprofessionelt et eller andet. Betydningen kan være både positiv og negativ.
SERCON - af "serious and constructive"/ seriøst og konstruktivt. Et centralt begreb indenfor FANAC. Positivt bruges det om FANS, der bestræber sig på at arbejde seriøst med sf. Negativt om FANS, der overdriver deres seriøsitet og ender i almindelig krakilianisme. SERCONFANS lægger som regel en vis distance til FANDOM og drømmer søde drømme om PRODOM.
SF - den almindeligt udbredte forkortelse for Science Fiction. Mange FANS foretrækker "sf" for at adskille sig fra partiet af samme navn. Betegnelsen SCI-FI bør undgås!
SFC - Science Fiction Cirklen. Den største danske sf forening grundlagt 1974. Forkortelsen bruges også af Statens Film Central.
SFCO - Science Fiction Cirklen Odense, lokalafdeling af SFC. Se også SFK.
SFC-PRISEN - Science Fiction Cirklen uddeler hvert år en ærespris efter afstemning blandt medlemmerne indenfor kategorierne: bedste roman, novelle, kritiker, illustrator, film. Prisen har som regel form af en platte (eller i hvert fald en fotokopi af en platte.)
SFK - Science Fiction Kredsen, lille eksklusiv klub med hjemsted i Odense.
SFM - fork. for Science Fiction Magasinet, der udkom med 7 nr. i perioden 1977-78. De første 5 nr. redigeredes af Bent Irlov. De sidste 2 af en større redaktionskomite.
SFSF - Skandinavisk f_rening f_r Science Fiction. Den største svenske sf forening grundlagt 1959.
SLICKZINES - FANZINES som trykkes på dyrt, glittet papir og tangerer PROZINE-status. Ukendt i Danmark.
SMALL PRESS PUBLISHER - en "lille forlægger/et "lille forlag" der udgiver specielle ting i små oplag. Meget udbredt i USA.
SMOF - af "Secret Masters Of Fandom". Udtrykket bruges ironisk om FANS, der bilder sig ind at kunne styre og præge udviklingen inden for FANDOM.
SPACE OPERA - betegnelse for den mere trivielle form for sf som havde sin store tid i 30'erne og 40'erne. Adskiller sig ikke væsentligt fra al anden triviallitteratur.
STORE SVENSKE FEJDE - fandom pendant til Den Store Nordiske Krig (dog med færre deltagere). Et eksempel på hvordan en FEJDE gradvis kan udvikle sig fra det uskyldige over i det paranoide for til sidst at ende i retten... SEFF røg med i faldet og utallige svenske fans vendte FANDOM ryggen i kølvandet på denne affære.
SUB - af "subscribe"/at "abonnere". Det har ført til afledninger som sub-ZINE, et FANZINE der kun fås ved at abonnere.
SWAP - af "swap"/"bytte". Det at bytte FANZINES.

TTT/ttt:
TANSTAAFL
- af "There Ain't No Such Thing As A Free Lunch, i betydningen "man får ikke noget for ingenting". Udtrykket stammer fra Robert A. Heinleins roman "The Moon Is a Harsh Misstress."
TEGNESERIER - se COMICS FANDOM, MEDIA FAN.
THISH - af "this issue"/"dette nummer".
TOHUBOHU - dansk FZ, udgivet af Niels Dalgaard, 8 nr. 1976-78, FANNISK.
TRADE - af det engelske ord for "handel" m.v. Det at bytte FANZINES.
TRADEZINE - et FZ som primært indeholder annoncer eller som er fremstillet med henblik på TRADE med andre FZS.
TREKKIE - en FAN af den amerikanske TV-serie STAR TREK. Danmarks største TREKKIE hedder Nicolas Barbano.
TRUFAN - af "true fan". En ægte FAN. En person, for hvem FANDOM er det centrale i tilværelsen.
TYPER - af "typewriter"/"skrivemaskine". Bruges om den skrivemaskine, der er (var?) de fleste FANS kæreste eje (næst efter deres reproduktionsapparat og FZ-samling).
TYPO - af "typographical error".

VVV/vvv:
VHOF
- af "Vi Hørte Også Fra". Dansk form af WAHF.
VOGON POETRY - udtrykket stammer fra Douglas Adams' "Hitchhiker"-serie. Om en ganske særlig forfærdelig form for lyrik (lig den, de fleste skriver til skuffen).
VOLLOV - udtrykket en VOLLOV bruges om en oversættelse, der er fuldstændig håbløs. Det stammer fra 1977 hvor et FANFORLAG brugte en oversætter af dette navn. Har ledt til afledninger som VOLLOV-skala o.l.

WWW/www:
WAHF
- af "We Also Heard From"/"vi hørte også fra". En opsummering af de LoCs, der ikke blev plads til.
WIZARD - dansk FZ, udgivet af Carsten Schiøler, 3 nr. 1977, SERCON/FANNISK
WULFIANISME - en del mennesker tager Erwin Neutzsky-Wulffs romaner så alvorligt, at de bruger dem som en slags ideologisk ståsted. EN-W gør ligeledes brug af begrebet i visse af sine bøger, så det er svært at vurdere hvor fiktionen begynder og virkeligheden hører op.

ZZZ/zzz:
ZAP
- et klassisk sf-lydord. Stammer fra den første Jens Lyn-film. Den lyd, der fremkommer når en strålepistol affyres. Når FANS bærer ZAP GUNS er det som regel i form af vandpistoler. Manien med at bære den slags hjemmestrikkede våben ved kongresser har i flere tilfælde (i USA) været på nippet til at få hotellernes bevæbnede vagter til at trække blank og skyde folk...
ZINE - af "fan magazine". Dansk form SINE. Gængs forkortelse for FANZINE.

ØØØ/øøø:
Ö
(altså svensk ø - o-umlaut!) benyttes ofte i forfanskninger af mondæne ord. F.eks. kan det engelske spoon blive til spöön, hip-hop musik bliver til hip-höp osv.
ØHL - almindelige mennesker drikker øl. FANS drikker ØHL. Svenske fans staver det ÖHL, men drikker lige så gerne ØHL...


BEMÆRKELSESVÆRDIGE BEMÆRKNINGER:
"Livet er for kort til svenske fanzines." Stig W. Jørgensen.
"Han er ikke død. Han læser Aktuelt." Bjarne Lund-Jensen.
"Perry Rhodan er en by i Rusland". Richard Bertelsen.
"Science fiction fans er en flok narrerøve." Jannick Storm.
"Hvem i alverden er Jannick Storm?" Frits Remar.
"Jeg begyndte i den ene ende!" Niels Søndergaard (på spørgsmål om hvordan han bar sig ad med at oversætte "Dune").
"Hvem fanden har lukket Barbano ind?" Carsten Schiøler.
"Den er kun lidt slidt - forsiden er her!" Fan på Fabula-77's bogauktion.
"Hvor har Skovsøen gemt sig?" Brian Hvam på Fyncon-81.
"Er der nogen der har set Bjarne?" Ellen M. Pedersen.
"Hvor er Ellen?" Bjarne Lund-Jensen.
"Jeg er ikke sur - jeg har ret!" Niels Dalgaard.
"Skal vi ikke hellere fyre en fed?" Uno Krüger.
"Han er ikke død. Han tænker!" Nicolas Barbano (om Mads Dam Larsen på Fyncon-3).
"Han har ikke tømmermænd. Han observerede for meget i går." Mads Dam Larsen (om Nicolas Barbano på Fyncon-3).
 

 

Copyright © 1996,Last Updated - 23-09-1996 11.20.18